Regulament Oficial al Concursului ”Câștiga o injectare cu 1 ml acid hialuronic”

 • 06.2024 – 10.07.2024 –

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului „Câștiga o injectare cu 1 ml acid hialuronic” este TOP ON WEB S.R.L. (denumită in continuare “Organizatorul”), cu sediul social în București, Str. Mosoaia 45A Sectorul 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/11895/2016, CUI RO36507897.
1.2. Concursul pe Instagram se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării concursului, de a opri concursul, în orice moment al acestuia, și/sau sa schimbe regulile de participare, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficiala de Instagram Dr. Diana Gheorghita, la adresa și https://www.instagram.com/drdiana.ro/  .
Astfel de modificări vor fi făcute publice imediat dupa intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în România, prin intermediul paginilor oficiale de Instagram drdiana.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Campania va începe la data de 26.06.2024 si se va desfasura pana la data de 10.07.2024 (denumită în cele ce urmează „Perioada concursului”).

SECTIUNEA 4. REGULAMENT

4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, in mod gratuit, pe întreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea website-ului https://drdiana.ro/

4.2. Organizatorul poate mediatiza concursul atat pe pagina de Instagram a acestuia cât și prin alte canale online sau offline.

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public, prin actualizarea regulamentului de pe website.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reședința în România.

5.2. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, în funcție de platforma pe care participă:

 1. a) Să aibă peste 18 ani.
 2. b) Follow la pagina de Instagram @drdiana.ro

  c) Like postarii Giveaway de pe pagina de Instagram @drdiana.ro

 3. d) Etichetarea a unui prieten în comentarii (cu posibilitatea de a posta mai multe comentarii pentru mai multe sanse)

5.3. La prezentul concurs nu au dreptul sa participe angajații Organizatorului, ai agentiilor si societăților implicate în organizarea și derularea acestui concurs, precum și rudele de gradul I (copii si parinti), soțul/ soția celor menționați mai sus.

5.4. În cazul în care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de către tutore a unei declarații, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natura, legate de premiul respectiv și de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

5.5. Participantul va lua parte la prezentul concurs luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. In cadrul acestui concurs, va fi oferit serviciu de injectare acid hialuronic realizat de doamna doctor Diana Gheorghita.

6.2. Valoarea totala a premiului este de 1244, 24 ron (echivalentul a 250 eur la cursul BNR la data de 26.06.2024).

6.3. Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiilor și nici nu pot schimba caracteristicile premiului castigat.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. b) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului, așa cum este menționată în Secțiunea 3;
 3. c) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe https://www.instagram.com/ (în cazul în care nu are deja cont de utilizator);

7.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situațiile în care participantii se înscriu pe Instagram cu date de contact incorecte și din aceste cauze Organizatorul nu ii va putea contacta pentru a le transmite diverse informații cu privire la Concurs.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

8.1. Modalitatea de stabilire a câștigătorului

8.1.1. După încheierea perioadei de concurs toate persoanele participante și eligibile vor fi adaugate într-o platforma de extragere aleatorie online. Persoana extrasă va fi declarată câștigătoare. Aceasta va fi anunțată in sectiunea Stories, în data de 11.07.2024, pe pagina de Instagram @drdiana.ro, cu tag la story.

8.1.2. Câștigătorul va fi contactat printr-un mesaj privat trimis de pe contul Instagram de pe care a postat comentariul castigator, datele de contact complete și corecte: nume,, număr de telefon.

8.2. Validarea câștigătorului

8.2.1. Ulterior desemnării câștigătorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea acestuia, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea participantilor in concurs, precum și modul de desfășurare a acestuia.

8.2.2. Astfel, pentru ca un participant sa poată fi validat drept câstigător al concursului, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:

 1. a) Participantul are dreptul de a se înscrie în concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;
 2. b) Înscrierea in concurs sa se realizeze conform Art. 7.1 si 7.2. de mai sus;
 3. c) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 7.1 si 7.2. de mai sus.

Castigatorul vor fi afișați pe story-ul paginii de Instagram @drdiana.ro și va fi contactat printr-un comentariu la postare. Potențialul câștigător trebuie să trimită, în termen de 24 de ore de la data anunțării sale, datele de contact, printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram a Organizatorului. În cazul în care câștigătorul nu va trimite datele, acesta va fi invalidat, caz în care se va face din nou extragerea.

8.2.3. Validarea, respectiv invalidarea, se va face după criteriile menționate mai sus.

8.3. Intrarea în posesia premiilor

8.3.1. Setul va fi livrat câștigătorului în format fizic, în momentul in care acesta va revendica premiul oferit de către organizator.

8.3.2. Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul dacă atat câștigătorul de drept, cat și rezervele nu vor îndeplini condițiile de validare sau nu își vor revendica premiul.

8.3.3. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participant fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care unul dintre participanții desemnați câștigători nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete sau a setarilor de securitate și confidențialitate ale contului său de Instagram.

8.3.4. Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Înscrierile realizate înainte sau după perioada menționată în Regulament, în Secțiunea 3, nu vor fi luate în considerare.

9.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește sa se înscrie în concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în concurs în perioada de desfășurare a concursului.

9.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care castigatorul își vor pierde drepturile de a folosi serviciile oferite de Instagram pe durata concursului. In acest caz, participarea acestora va fi invalidată.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. In conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal. de la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare – primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

10.2. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de Desfășurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1 Conform cerințelor Regulamentului General privind protectia datelor nr . 679/2016 GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Organizatorul in calitate de Operator de date cu caracter personal prin intermediul imputernicitilor sai, are obligația de a prelucra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le colecteaza. Acele scopuri se referă la înscrierea și participarea în Campanie, inmanarea premiilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti  prelucrarea și păstrarea datelor în scopuri financiar-contabile sau alte condițiile prevăzute de lege (furnizarea datelor din cartea de identitate și completarea procesului verbal de ridicare a premiului, prezentarea actului de identitate pentru identificare)

11.2 Datele cu caracter personal în scopurile menționate se referă la numele și prenumele participantului, datele publice din profilul de Instagram, datele necesare premierii (nume, adresa, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă de livrare). Prin înscrierea în concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele și orașul de reședință sa fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligații sau plăți din partea acestuia. Organizatorul nu condiționează participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

11.3. Participantii isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale către Organizator. Transmiterea datelor personale constituie si acord pentru prelucrarea datelor personale in scopurile prevăzute în prezentul regulament.

11.3 Datele cu caracter personal care sunt colectate în cadrul desfășurării Campaniei vor fi stocate pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor si, atunci când este obligatoriu, conform termenelor prevăzute de către legislația fiscală și contabilă. După momentul în care durata menționată mai sus expira și Organizatorul nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi sterse in conformitate cu procedurile Societății, care pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.

11.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. (parteneri de marketing, furnizori de servicii IT, prestatori de servicii financiar contabile sau juridice).

11.5 Organizatorul nu condiționează participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens. Dreptul de retragere a consimtamantului poate fi exercitat in orice moment si nu impacteaza prelucrarea efectuată până în acel moment.

11.6. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizată, are, conform legislației GDPR în vigoare, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la rectificare a datelor incorecte, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

11.7. Participanții își pot exercita drepturile printr-o cerere trimisă catre Organizator, prin intermediului Responsabilului cu Protectia Datelor, la adresa de e-mail: hello@drdiana.ro.

SECTIUNEA 12. LITIGII SI FRAUDE

12.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instanțelor competente romane de la sediul Organizatorului.

12.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile campaniei promoționale sau regulile Instagram.

12.3. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

12.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina https://www.instagram.com/drdiana.ro/ în termen de 5 zile de la apariția cazului de forta majora, existența acestuia.